Comment on page

Chấp nhận điều khoản của Facebook để chạy quảng cáo tìm kiếm Khách Hàng tiềm năng

Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng LadiPage
Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng Wordpress
Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi trên nền tảng Harvara
QUẢN TRỊ FANPAGE
Chấp nhận điều khoản của Facebook để chạy quảng cáo tìm kiếm Khách Hàng tiềm năng
Truy cập đường link: https://www.facebook.com/ads/leadgen/tos/ chọn fanpage của bạn để chấp nhận điều khoản của Facebook: - Tích X màu đỏ: chưa chấp nhận cần bấm nút "Chấp nhận"
Tích v màu xanh: Đã chấp nhận điều khoản của Facebook, có thể chạy quảng cáo tìm kiếm Khách hàng tiềm năng trên Fanpage này/
Last modified 4mo ago
Copy link