Comment on page

Cài đặt chuyển đổi trên website tự build

Bước 1: Gắn Google Ads ID

- Để lấy Google Ads ID bạn hãy truy cập vào tài khoản Google Ads và làm theo các bước dưới đây:
1.1 Vào mục "Công cụ và cài đặt" và chọn "Trình quản lý đối tượng"
1.2 Vào mục "Nguồn đối tượng"
1.3 Xem "Chi tiết"
1.4 Chọn mục "Thiết lập thẻ" và chọn "Tự cài đặt thẻ"
1.5 Tại đây bạn có thể sao chép lại đoạn code

Bước 2: Tạo hành động chuyển đổi trên Google Ads

Mô tả: Nếu bạn đang cần theo dõi hành động hoàn tất form đăng ký hoặc hành động nhấp chuột vào một nút nào đó trên trang, thì trước tiên bạn cần thiết lập hành động chuyển đổi đó trên Google Ads trước theo các bước dưới đây:
2.1 Tại mục "Công cụ và cài đặt" chọn "Lượt chuyển đổi"
2.2 Tạo một hành động chuyển đổi mới
2.3 Chọn tạo hành động chuyển đổi cho Trang web
2.4 Chọn hành động bạn muốn theo dõi
2.5 Nhấp “Tạo và tiếp tục” để hoàn tất
*** Hệ thống hiển thị nội dung thông báo thực hiện hành động chuyển đổi

Bước 3: Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi bằng thẻ toàn trang web

3.1 Mở HTML của trang mà khách hàng truy cập trên trang web của bạn sau khi họ hoàn thành một lượt chuyển đổi (ví dụ: trang "Cảm ơn bạn đã đặt hàng"). Trang này được gọi là trang chuyển đổi.
3.2 Dán mã theo dõi lượt chuyển đổi giữa các thẻ head (<head></head>) trên trang: trước tiên là thẻ trang web toàn cầu, sau đó đến mọi đoạn mã sự kiện áp dụng cho trang (Nếu bạn chưa có thẻ, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để tạo thẻ).
3.3 Lưu các thay đổi đối với trang web. Và vậy là bạn đã xong!
Dưới đây là HTML của một trang web rất đơn giản:
<html>
<head>
<title>Sample HTML File</title>
Paste your global site tag here.
Paste your event snippet(s) here.
</head>
<body>
</body>
</html>
Dưới đây vẫn là trang web đó sau khi bạn đã thêm thẻ theo dõi lượt chuyển đổi (đây chỉ là mẫu, mã này sẽ không hoạt động trên trang web của bạn):
<html>
<head>
<title>Sample HTML File</title>
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'AW-123456789');
</script>
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
'value': 1.0,
'currency': 'USD'
});
</script>
</head>
<body></body>
</html>
Lưu ý: Giá trị theo giao dịch cụ thể
Nếu chọn "Sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi lượt chuyển đổi" khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web, bạn cần phải làm theo các hướng dẫn này để chỉnh sửa thẻ nhằm theo dõi các giá trị theo giao dịch cụ thể.