Đăng nhập Meey Ads
Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tạo và đăng nhập tài khoản trên Meey ads

Đăng nhập tài khoản Meey Ads

  • Bước 2: Nhập số điện thoại bạn đã dùng để đăng ký Meey ID
  • Bước 3: Nhập mật khẩu đã tạo
  • Bước 4: Lựa chọn vai trò của bạn trên Meey Ads - bạn có thể thay đổi vai trò này tùy theo mục đích sử dụng Meey Ads. Nếu bạn chọn “Tôi muốn trở thành đối tác của MeeyAds” rồi “Tiếp tục”, bạn sẽ có 2 lựa chọn sau.
  1. 1.
    Nếu bạn chọn “Freelancer” thì bạn sẽ đăng ký tài khoản Freelancer.
  2. 2.
    Nếu bạn chọn “Agency” thì bạn sẽ đăng ký tài khoản Agency.
Copy link