Comment on page

Hướng dẫn lấy mã Google Analytics 4

Phiên bản mới nhất của nền tảng phân tích web của Google, được gọi là Google Analytics 4, cập nhật vào14/10/2020. Loại thuộc tính mới bao gồm mở rộng thông tin chi tiết về dự đoán, tích hợp sâu hơn vớ